Cryptoquip Answer for 08/02/2020

BHFZOFQ POA ZVWWDA ZW HBHJTF HFY ZHJT ZPTOV TAZHRMOAPTY RHZZMT DWAOZOWFA, ZPT ATVQTHFZ CTMMTY “LD, LD HFY HVVHC!”

TODAY’S CLUE: B = W

Continue reading “Cryptoquip Answer for 08/02/2020”