Cryptoquip Answer for 04/28/2020

VXZIY SRWS FQJ XV YBSNYLYPJ WDYNVY SH VSYKKXZF HQSVXOY, OHYV RY RWDY WZ XZSYNXHNXSJ IHLKPYB?

TODAY’S CLUE: B = X

Continue reading “Cryptoquip Answer for 04/28/2020”